Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Andrej Dragomirecký

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Tisk

Stanovy Česko-slovenské společnosti pro hlubinnou abreaktivní psychoterapii

Občanské sdružení s výše uvedeným názvem se zakládá v souladu s § 83/1990 v platném znění Občanského zákoníku.

§ 1 Název
Společnost přijala název „Česko-slovenská společnost pro hlubinnou abreaktivní psychoterapii“ (dále jen Společnost).

§ 2 Sídlo
Sídlem společnosti je Česká republika, Praha 6 - Vokovice, Na pastvinách 252/4

§ 3 Cíl společnosti
Péče o systematický růst odborné kvalifikace auditorů (auditorem je v hlubinné abreaktivní psychoterapii rozuměn psychoterapeut, odborník na hlubinnou abreaktivní psychoterapii) a osvětová činnost, zaměřená na seznamování laické i odborné veřejnosti s hlubinnou abreaktivní psychoterapií..

§ 4 Způsoby práce Společnosti
K dosažení svých cílů vyvíjí společnost aktivitu na poli vzdělávacím a poradenském. Poskytuje informační služby a praktickou pomoc.

Navazuje a udržuje styky a spolupráci s osobami a organizacemi podobného zaměření doma i v zahraničí.

K založení místní organizace musí být souhlas představenstva Společnosti.

§ 5 Členství ve společnosti
Členem společnosti může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s cílem Společnosti a chce se podílet na její činnosti.

Neplnoleté osoby se mohou stát členy Společnosti za předpokladu, že předloží písemný souhlas svých rodičů nebo jiných oprávněných zástupců se členstvím ve Společnosti.

Člen Společnosti je povinen:

 1. podporovat zájmy a cíle Společnosti a bránit všemu, co by mohlo dobré jméno Společnosti poškodit
 2. dodržovat statut Společnosti a provozní řád organizace
 3. platit řádně členské příspěvky ve výši, kterou stanoví představenstvo Společnosti

Členství ve Společnosti zaniká:

 1. smrtí člena, u právnických osob zánikem jejich právní subjektivity
 2. vystoupením ze společnosti na základě vlastního rozhodnutí člena Společnosti
 3. vyškrtnutím ze seznamu členů, které může provést představenstvo Společnosti poté, kdy člen i přes písemné upozornění neplatí své členské příspěvky déle než pět měsíců
 4. vyloučením, které může provést představenstvo organizace tehdy, jestliže je počínání člena Společnosti v rozporu se zásadami její etiky, s platnými právními předpisy nebo se statutem Společnosti, přičemž je takové vyloučení sděleno příslušnému členu Společnosti písemně a ten se proti tomuto rozhodnutí může odvolat k valné hromadě své mateřské organizace, ale do doby než je valnou hromadou organizace rozhodnuto ve věci jeho členství s konečnou platností, nepožívá dotyčný práv členů Společnosti

§ 6 Organizační struktura společnosti
Společnost je tvořena jednou ústřední organizací v místě sídla Společnosti a na ni napojenými organizacemi místními.

V čele každé organizace stojí představenstvo, které řídí její chod. Organizace může zakládat své pobočky tam, kde je počet členů nižší než deset osob. Pobočka je řízena auditorem, jmenovaným organizací, kterou byla založena.

Představenstvo ústřední organizace je zároveň představenstvem celé Společnosti.

Právní subjektivitu má pouze ústřední organizace

§ 7 Orgány společnosti
V rámci Společnosti existují tyto orgány:

 1. sněm Společnosti
 2. valná hromada
 3. představenstvo
 4. revizní komise
 5. rozhodčí soud

§ 8 Způsob ustanovení orgánů
Jednotlivé orgány jsou ustanoveny takto :

Představenstvo je voleno sněmem nebo valnou hromadou na dobu jednoho roku, výjimku tvoří ústřední organizace (viz § 6 odst. 3 a §8 odst.2), opětovné zvolení do funkcí je možné bez časového omezení.

Revizní komise je volena sněmem. Společnost volí na jedno volební období dva revizory účtů, kteří tvoří revizní komisi. Opětovné volení týchž osob do těchto funkcí je možné neomezeně opakovat.

§ 9 Sněm společnosti
Sněm Společnosti je jejím nejvyšším orgánem

 1. projednává změny stanov Společnosti
 2. volí představenstvo Společnosti
 3. potvrzuje odvolání, respekt. kooptace členů představenstva Společnosti
 4. rozhoduje o provádění nových hospodářských činností, pokud se toto rozhodnutí týká většího počtu organizací
 5. schvaluje účetní uzávěrku a vyúčtování ke konci období ve věcech, vztahujících se na hospodaření celé společnosti
 6. v případě potřeby se zabývá dalšími otázkami pro společnost důležitými.

Sněm Společnosti je svoláván nejméně jednou za tři roky představenstvem ústřední organizace nebo na základě požadavku nejméně jedné třetiny všech řádných členů Společnosti, přičemž pozvání k účasti na sněmu zasílá představenstvo ústřední organizace všem představeným místních organizací, které pak okamžitě vyrozumí všechny své členy. Pozvánky z ústředí organizace musí být zasílány nejméně pět týdnů před datem konání sněmu, na pozvánkách musí být uvedeno místo a doba konání sněmu, jakož i program jednání.

Návrh na mimořádné svolání sněmu musí být u představenstva uplatněn nejméně sedm týdnů před požadovaným datem svolání.

Právo zúčastnit se sněmu mají všichni řádní členové Společnosti. Ti, kteří mají hlasovací právo, ho mohou přenést písemnou plnou mocí na jiného řádného člena Společnosti.

Sněm je usnášení schopný, jestliže je přítomna alespoň jedna polovina všech řádných členů společnosti nebo jejich oprávněných zástupců. Jestliže sněm není v určitém čase usnášení schopný, pak se může za hodinu sejít znovu s tímtéž programem a je potom usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů.

Sněm přijímá svá rozhodnutí hlasováním, pro schválení změn stanov je potřebná nejméně dvoutřetinová většina odevzdaných platných hlasů a totéž platí i pro změny ve složení představenstva.

Zasedání sněmu řídí předseda představenstva Společnosti, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, a kdyby i ten nebyl přítomen, řídí sněm kterýkoliv řádný člen z přítomných, který má nejdelší dobu členství ve Společnosti. Při tomto výběru je třeba dát přednost členům, kteří jsou zároveň členy představenstva ústřední organizace nebo některé z místních organizací.

Představenstvo Společnosti odpovídá za to, že z jednání sněmu je veden řádný záznam. Podepisuje ho předsedající a zapisovatel.

§ 10 Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem organizace, u ústřední organizace ji co se týče volby představenstva nahrazuje sněm Společnosti.

Valná hromada organizace je svolávána nejméně jednou za rok, přičemž na základě písemného požadavku nejméně jedné třetiny členů nebo na základě požadavku revizní komise může být do měsíce svolána mimořádná valná hromada.

Pozvání k účasti na valné hromadě musí být zasláno doporučeně všem členům organizace s právoplatným hlasem, na pozvánce musí být uvedeno místo, datum konání i program jednání a pozvánka musí být adresátům odeslána nejméně čtyři týdny před datem konání valné hromady.

Představenstvo má právo odložit konání valné hromady, jestliže jsou pro to závažné důvody, ale mezi původním termínem konání valné hromady a termínem novým musí uplynout nejméně dva týdny.

Návrhy na mimořádné svolání valné hromady musí být u představenstva uplatněny nejméně čtyři týdny před požadovaným datem konání.

Právo zúčastnit se mají všichni řádní členové. Ti, kteří mají hlasovací právo, ho mohou přenést písemnou plnou mocí na jiného řádného člena Společnosti. Tato plná moc je uchovávána spolu se záznamem jednání valné hromady.

Valná hromada je usnášení schopná, jestliže je přítomna alespoň jedna polovina všech řádných členů nebo jejich oprávněných zástupců. Jestliže valná hromada není v určitém čase usnášení schopná, pak se může za třicet minut sejít znovu s tímtéž programem a je potom usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Valná hromada přijímá svá usnesení hlasováním, pro schválení případných změn ve složení představenstva je potřebná alespoň dvoutřetinová většina odevzdaných platných hlasů.

Zasedání valné hromady řídí předseda organizace, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, a když i ten je nepřítomen, řídí valnou hromadu kterýkoliv řádný člen z přítomných, který má nejdelší dobu členství ve Společnosti.

Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, respektive jeho zástupce a zapisovatel.

Valná hromada má tyto pravomoci:

 1. potvrzuje a odvolává členy představenstva a revizní komise.
 2. přijímá a povoluje různé činnosti a schvaluje účetní uzávěrku.
 3. schvaluje vyúčtování na konci účtovacího období.
 4. rozhoduje v odvolacím řízení, jestliže se člen odvolá proti vyloučení ze Společnosti.
 5. projednává, radí i rozhoduje v dalších otázkách, které jsou pro život organizace důležité.

§ 11 Představenstvo
Představenstvo se skládá z pěti členů, mezi nimi je předseda, místopředseda zapisovatel a pokladník, tři z pěti členů představenstva nesmí mít cizí státní příslušnost.

Zasedání představenstva svolává předseda buď ústně nebo písemně, v případě nepřítomnosti předsedy má toto právo jeho zástupce. Představenstvo může být svoláno na základě požadavku většiny členů představenstva organizace.

Představenstvo je usnášení schopné, jestliže byli všichni jeho členové pozváni a nejméně dva členové představenstva jsou přítomni.

Představenstvo přijímá svá rozhodnutí na základě jednoduchého přímého hlasování prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Předseda organizace předsedá i představenstvu a jestliže je předseda nepřítomen, je představenstvo zastupováno dalším členem představenstva - tato funkce je svěřována tomu členovi představenstva, který má nejdelší členství ve Společnosti.

Výkon funkce člena představenstva zaniká odvoláním, odstoupením, uplynutím funkčního období nebo smrtí.

Členové představenstva mohou kdykoliv odstoupit. Náhrada za odstoupivší členy se řeší kooptací.

Členové představenstva mohou být kdykoliv odvoláni ze svých funkcí prostou většinou hlasů představenstva nebo rozhodnutím valné hromady s přítomnou dvoutřetinovou většinou členů organizace nebo u ústřední organizace sněmem Společnosti.

Představenstvo má právo, v případě vyloučení některého ze svých členů, kooptovat na toto místo jiného volitelného člena. Tuto kooptaci pak schvaluje příští zasedání valné hromady, u ústřední organizace pak příští zasedání sněmu.

Představenstvo má na starosti především vedení organizace, stará se o všechny úkoly, které nejsou výslovně stanovami přikázány jinému spolkovému orgánu.

Do sféry působení představenstva Společnosti patří především:

 1. příprava valné hromady - sněmu.
 2. svolávání řádného i mimořádného zasedání valné hromady, respektive sněmu.
 3. schválení výroční zprávy, účetní uzávěrky a účetní zprávy
 4. správa jmění Společnosti
 5. přijímání, vyškrtávání a vylučování členů Společnosti.
 6. přijímání a vypovídání spolupracovníků organizace.
 7. stanovování výše členských příspěvků, případně vstupních poplatků.
 8. v souladu s ohledem na zásady auditorské etiky, může představenstvo ve zdůvodněných případech podle vlastního uvážení nedovolit přijetí do společnosti, případně již existující členství zrušit.

Povinností předsedy jako nejvyššího funkcionáře Společnosti je vedení Společnosti a navenek ji statutárně zastupovat, případně určit svého zástupce. Při nebezpečí z prodlení má předseda právo řešit situaci a otázky, které jinak přísluší valné hromadě, ale musí dodatečně informovat ostatní členy představenstva Společnosti.

Místopředseda vede Společnost v nepřítomnosti nebo zaneprázdnění předsedy a na jeho návrh i jeho agendu.

Zapisovatel pomáhá předsedovi při vedení záležitostí organizace. Zpracovává protokol ze zasedání valné hromady (sněmu) a schůzí představenstva a odpovídá za věcnou správnost zpracování protokolů.

Pokladník odpovídá za řádnou správu majetku Společnosti.

Písemná vyhotovení a různé vyhlášky, zvláště ty, které Společnost nějak zavazují, podepisuje spolu s předsedou také jednatel. Pokud se tyto záležitosti týkají také věcí finančních, jsou podepsány předsedou a pokladníkem, kteří mohou se souhlasem představenstva zplnomocnit k podpisu ještě i jiné členy.

Každý člen představenstva musí splňovat tyto požadavky:

 1. musí mít dokonalou znalost auditorské etiky a zásad formulovaných v kodexu auditora hlubinné abreaktivní psychoterapie.
 2. musí mít osobně dobrou pověst
 3. musí být plnoletý

V případě, že se zjistí, že člen představenstva nesplňuje požadavky uvedené v předchozích bodech, může být odvolán. To platí i tehdy, jestliže nedodržuje povinnosti člena představenstva z hlediska plnění cílů, záměrů a úkolů Společnosti.

§ 12 Zásady hospodaření společnosti
Společnost HAP hospodaří v souladu s předpisy, platnými pro občanská sdružení.

§ 13 Revizní komise
Revizoři účtů volení sněmem mají kromě povinností ke Společnosti i právo kontroly místních organizací, kde mohou provádět namátkové kontroly vedení účtů a účetních knih tak, aby bylo zajištěno, že všechny místní organizace Společnosti mají v těchto věcech pořádek v souladu se zákonem.

Valná hromada volí na období jednoho roku dva revizory účtů, kteří tvoří revizní komisi. Opětovné volení týchž osob do těchto funkcí je možné neomezeně opakovat.

Revizoři účtů odpovídají za správnost roční účetní uzávěrky organizace a jsou povinni podat valné hromadě, případně u revizorů volených sněmem sněmu zprávu o výsledku kontroly účtů a ověření správnosti účetní uzávěrky.

§ 14 Likvidace jmění Společnosti
Jestliže by bylo z nějakého důvodu třeba přistoupit k likvidaci Společnosti, jmenuje představenstvo jednoho nebo více likvidátorů a rozhodne, na koho bude a jakým způsobem převedeno zbývající jmění Společnosti.

Při rozhodování, na koho převést zbývající jmění Společnosti, je představenstvo omezeno ve svém rozhodování tím, že toto jmění může být poukázáno jedině takové organizaci v tuzemsku, která se svým charakterem činnosti co nejvíce blíží charakteru činností Společnosti.

Nelze-li nalézt vhodnou organizaci, která by vyhovovala požadavku, uvedenému v bodě 2 tohoto paragrafu, pak představenstvo založí všeobecně prospěšnou nadaci ve smyslu záměrů Společnosti a v její prospěch pak zbývající jmění společnosti použije.

V případě likvidace jedné organizace Společnosti, nikoliv tedy celé Společnosti auditorů hlubinné abreaktivní psychoerapie, přechází zbývající majetek na některou ze zbývajících organizací Společnosti podle rozhodnutí představenstva.

Jednotliví členové v případě zániku a likvidace organizace nebo Společnosti nemají žádný nárok na jakýkoliv podíl ze zbývajícího jmění organizace nebo Společnosti.

§ 15 Razítko
Každá organizace společnosti musí mít razítko, o jehož podobě rozhoduje představenstvo Společnosti.

§ 16 Ustanovení závěrečná a přechodná
Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace Společnosti u Ministerstva vnitra ČR.

Jakékoliv změny těchto stanov mohou být učiněny jen s ohledem na platné zákony a musí být neprodleně, jakmile nabudou platnosti, dány písemně na vědomí všem, kterých se týkají.Máte-li zájem o členství v
Česko-slovenské společnosti pro hlubinnou abreaktivní psychoterapii,
můžete se ihned zde přihlásit: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Napište své jméno a adresu a pošleme Vám přihlášku.