Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Andrej Dragomirecký

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Tisk

Kvalifikační auditorské stupně

 
1. Základní stupeň.
Požadavky: Teorie v rozsahu základního kurzu HAP, tj. znalost základního schematu psychiky, funkce jejích jednotlivých částí, jejich vzájemné propojení a funkce. Znalost definic základních pojmů (Při přezkoušení bude dbáno hlavně na to, zda uchazeč správně pochopil význam jednotlivých pojmů a jejich vzájemné souhry, nikoliv na doslovnou citaci pramenů.)
Praxe na klientech: naauditováno minimálně 500 hodin doložených zápisy ze sezení. Formální stránka těchto záznamů musí být v souladu se vzorem uvedeným v publikaci: Dragomirecký: Psychoterapie I.
Práce na sobě: odauditováno minimálně 300 hodin, doložených stejně jako v předchozím případě.
Získání certifikátu sestává ze tří částí:
1. Přezkoušení z teorie. Zájemce musí prokázat správné chápání teorie, schopnost správně řešit problémy, které se mohou vyskytnout v auditorské praxi a správné chápání etiky auditorské praxe. Pro zájemce o složení zkoušky jsou k dispozici zkušební otázky ze všech tří oblastí – teorie, praxe i etiky. Zkoušený si vytáhne náhodně 10 otázek z teorie, tři otázky týkající se auditorské praxe a tři otázky týkající se auditorské etiky. Zkoušený musí být schopen zodpovědět správně všechny.
2. Předložení záznamů z auditování klientů a záznamů jiných auditorů, kteří auditovali jeho. Záznamy musí být nejen v souladu s požadavky na tvoření záznamů ze sezení (Viz Psychoterapie I.) a musí být pro zkoušejícího čitelné.
3. Přezkoušení ze schopnosti auditovat: Zkoušející vybere klienta a zkoušený s ním udělá Vstupní dotazník a podle výsledků získaných ve vstupním dotazníku rozhodne, co je třeba v prvé řadě auditovat a to bude auditovat. Zkoušející posuzuje správnost postupu a dosažené výsledky. Je v kompetenci zkoušejícího posoudit správnost postupu zkoušeného a výsledky, kterých dosáhl.
 
2. Pokročilý stupeň
Požadavky: Schopnost řešit obtížné případy, tj. auditor tohoto stupně by měl být v zásadě schopen řešit všechny auditovatelné případy. Teorie v rozsahu Psychoterapie II. (Získání auditovatelnosti, přesné určování času v událostech, přímá cesta, zpracování postulátů různých typů, + další otázky.)
Praxe na klientech: naauditováno minimálně 800 hodin doložených zápisy ze sezení. Formální stránka těchto záznamů musí být v souladu se vzorem uvedeným v publikaci: Dragomirecký: Psychoterapie I.
Práce na sobě: odauditováno minimálně 400 hodin, doložených stejně jako v předchozím případě.
Získání certifikátu sestává ze tří částí:
1. Přezkoušení z teorie. Zkoušený si vytáhne náhodně 10 otázek z teorie, tři otázky týkající se auditorské praxe. Zkoušený musí být schopen zodpovědět správně všechny.
2. Předložení záznamů z auditování klientů a záznamů jiných auditorů, kteří auditovali jeho. Záznamy musí být nejen v souladu s požadavky na tvoření záznamů ze sezení (Viz Psychoterapie I.) a musí být pro zkoušejícího čitelné.
3. Přezkoušení ze schopnosti auditovat obtížnější případ: Zkoušející vybere klienta a zkoušený s ním udělá Vstupní dotazník a podle výsledků získaných ve vstupním dotazníku rozhodne, co je třeba v prvé řadě auditovat a to bude auditovat. Zkoušející posuzuje správnost postupu a dosažené výsledky. Je v kompetenci zkoušejícího posoudit správnost postupu zkoušeného a výsledky, kterých dosáhl.
 
 3. Práce s přivtělenými dušemi
Požadavky: Teorie vztahující se k duším, které nemají momentálně své hmotné tělo. Způsoby nalézání přivtělených duší, komunikace s nimi, odvádění.
Praxe na klientech: naauditováno minimálně 900 hodin doložených zápisy ze sezení. Z toho 100 hodin práce s přivtělenými dušemi. Formální stránka těchto záznamů musí být v souladu se vzorem uvedeným v publikaci: Dragomirecký: Psychoterapie I.
Práce na sobě: odauditováno minimálně 450 hodin, doložených stejně jako v předchozím případě.
Získání certifikátu sestává ze tří částí:
1. Přezkoušení z teorie. Zkoušený si vytáhne náhodně 10 otázek z teorie týkající se přivtělených duší, tři otázky týkající se auditorské praxe. Zkoušený musí být schopen zodpovědět správně všechny.
2. Předložení záznamů z auditování klientů a záznamů jiných auditorů, kteří auditovali jeho. Záznamy musí být nejen v souladu s požadavky na tvoření záznamů ze sezení (Viz Psychoterapie I.) a musí být pro zkoušejícího čitelné.
3. Přezkoušení ze schopnosti auditovat případ s přivtělenými dušemi: Zkoušející vybere klienta a zkoušený zpracuje případ, ve kterém přivtělené duše figurují. Zkoušející posuzuje správnost postupu a dosažené výsledky. Je v kompetenci zkoušejícího posoudit správnost postupu zkoušeného a výsledky, kterých dosáhl.
 
4. Auditování na vzdálenost
Požadavky: Teorie vztahující se k auditování na vzdálenost.
Praxe na klientech: naauditováno minimálně 1000 hodin doložených zápisy ze sezení. Z toho 100 hodin práce na vzdálenost. Formální stránka těchto záznamů musí být v souladu se vzorem uvedeným v publikaci: Dragomirecký: Psychoterapie I.
Práce na sobě: odauditováno minimálně 500 hodin, doložených stejně jako v předchozím případě.
Získání certifikátu sestává ze tří částí:
1. Přezkoušení z teorie. Zkoušený si vytáhne náhodně 10 otázek z teorie týkající se auditování na dálku, tři otázky týkající se auditorské praxe. Zkoušený musí být schopen zodpovědět správně všechny.
2. Předložení záznamů z auditování klientů a záznamů jiných auditorů, kteří auditovali jeho. Záznamy musí být nejen v souladu s požadavky na tvoření záznamů ze sezení (Viz Psychoterapie I.) a musí být pro zkoušejícího čitelné.
3. Přezkoušení ze schopnosti auditovat případ s auditováním na dálku: Zkoušející vybere klienta a dohodne se se zkoušeným na vhodném médiu. Zkoušející posuzuje správnost postupu a dosažené výsledky. Je v kompetenci zkoušejícího posoudit správnost postupu zkoušeného a výsledky, kterých dosáhl.
 
5. Pokročilý stupeň auditování na dálku
 
6. Zlepšování prostředí
Požadavky: Znalost teorie a praxe vztahující se ke zlepšování celkového prostředí, ve kterém člověk žije.
Získání certifikátu: Požadavky sdělí učitel po dosažení 5. stupně.
 
7. Pokročilý stupeň zlepšování prostředí
Požadavky: Znalost teorie a praxe vztahující se ke zlepšování celkového prostředí, ve kterém člověk žije z pohledu více dimenzí.
Získání certifikátu: Požadavky sdělí učitel po dosažení 6. stupně.
Učitel
Po dosažení pátého stupně může auditor žádat o udělení učitelského stupně, který mu dává právo učit jménem Společnosti auditorů do jím samotným dosaženého stupně. Učit šestý a sedmý auditorský stupeň může jen ten učitel, který na něj sám získal certifikát.
Požadavky: Dosažený pátý stupeň, členství ve Společnosti auditorů a závazek dodržovat její stanovy. Požadavek na získání učitelského stupně musí být doprovázen doporučením jiného učitele.
Certifikát vydává Společnost auditorů na dobu určitou, po jejímž uplynutí je nutné obnovení platnosti certifikátu.
Starší učitel
Učitel, který prokáže schopnost řešit a obhájit před komisí auditorů jmenovaných Společností auditorů úkol na úrovni 7. stupně auditorské kvalifikace může získat hodnost staršího učitele, která ho opravňuje k navrhování kandidátů na kvalifikační stupně.
Společnost auditorů schvaluje návrhy staršího učitele na kandidáty kvalifikačních stupňů. Schválení probíhá v souladu se stanovami Společnosti.
 
Poznámky:
1. U všech auditorských stupňů se předpokládá, že kandidát dodržuje etiku auditora. Požadavky na etiku jsou totožné s požadavky EAP (Evropské psychoterapeutické asociace.) Viz např. http://www.psychoterapeuti.cz/eap_zasady.htm
2. Jak vyplývá z logiky předchozího textu, získání určitého kvalifikačního stupně je možné až po získání předchozích stupňů nižší kvalifikace.
3. Konkrétní informace o možnosti získání auditorského kvalifikačního stupně můžete získat u autora této stránky na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
 
Otázky pro I. stupeň
 
Teorie
1.         Proč je znalost teorie pro auditora důležitá?
2.         Jak definujeme psychiku člověka?
3.         Které informační jevy do psychiky zahrnujeme?
4.         Z jaké koncepce člověka vycházíme?
5.         Co můžete říci o roli ducha?
6.         Jaké znáte výchozí teoretické axiomy?
7.         Které informace jsou z hlediska přežití člověka důležité?
8.         Uveďte, jaké vlastnosti má paměť člověka.
9.         Co je to časová stopa?
10.     Jak se díváme na problematiku minulých životů?
11.     Jaký je rozdíl mezi vzpomínáním a vybavováním?
12.     Na jakém principu je založeno vybavování dat z paměti?
13.     Co je to engram?
14.     Co je to engramická událost?
15.     Co je to stav zúženého vědomí? Jak vzniká?
16.     Jaké druhy bolestí znáte?
17.     Dejte tři vlastní příklady engramů a ukažte na nich stav zúženého vědomí a jeho vznik.
18.     Co je to restimulace?
19.     Uveďte tři vlastní případy restimulace engramické události.
20.     Co je to racionalizace? Uveďte tři příklady racionalizace.
21.     Co je to pseudoadaptace? Uveďte tři příklady.
22.     Co je to komentář? Dejte příklad úplného a ochuzeného komentáře.
23.     Proč se engramy vyskytují v řetězech? Dejte dva příklady výskytu engramů v řetězech a vysvětlete jejich vznik.
24.     Proč je nutné zpracovávat celý řetěz engramů až k jeho začátku?
25.     Vysvětlete mechanismus aberativního působení engramu.
26.     Co je to korektivní událost?
27.     Jak korektivní událost tvoříme? Uveďte vlastní příklad.
28.     Vysvětlete mechanismus abreakce
29.     Jak se dosažení abreakce projeví (subjektivně i objektivně)?
30.     V jakých případech je auditování nevhodné, obtížné nebo problematické?
31.     Vysvětlete co je to etika.
32.     Jaké jsou etické zásady práce auditora?
33.     Jaké vlastnosti má mít dobrá komunikace?
34.     Co víte o duchu?
35.     Jaký je vztah ducha k psychice a k organismu?
36.     Co je to záměr?
37.     Jak se uplatňuje záměr v sezení?
38.     Jak vyberete vhodné téma pro první sezení?
39.     Jak vyberete místo, kde budete auditovat?
40.     Co všechno musíte klientovi který není s auditovací technikou obeznámen, před sezením vysvětlit?
41.     Co všechno musí auditor při auditování sledovat?
42.     Jak sezení končíme?
43.     Jak dobře uvedete klienta do přítomnosti?
44.     Vyjmenujte auditovací příkazy a vysvětlete jejich význam.
45.     Jaký význam mají časové otázky (otázky č. 2. a 4.)
46.     Proč je mezi otázky zařazena otázka »Co vidíte?«
47.     Jakou odpověď očekáváte na otázku: »Co se stalo?«
48.     Jakou podobnost máme na mysli, když se ptáme na »podobnou starší událost«?
49.     Jaké možné spontánní projevy klienta znáte a jak na ně budete reagovat?
50.     Jaké mohou být příčiny toho, že se sezení »nehýbe z místa«?
51.     Co víte o porodním traumatu? Jak ho budete zpracovávat?
52.     Co víte u událostech z minulých životů? Jak je budete zpracovávat?
53.     Na co musíme při auditování dbát, abychom se vyhnuli přeskakování klienta na jiný řetěz engramů?
54.     Proč bývá auditování blízkého příbuzného obtížnější, než auditování cizího člověka?
55.     Proč musí auditor pracovat také sám na sobě?
56.     Jaký význam á teorie pro auditora, který se zabývá jen auditorskou praxí?
57.     Jaké druhy kontaktů, kromě verbálního, mezi auditorem a klientem v sezení existují? Jak je využíváme?
58.     Proč diskuse s klientem v průběhu sezení snižuje zisk ze sezení?
59.     Co je to zisk ze sezení?
60.     Kdy má smysl použít nějaký dotaz nebo příkaz mimo rutinní příkazy 1 až 8 a A až J?
61.     Jak se projevuje v sezení dobrý záměr auditora?
62.     Objasněte tato cizí slova: (Kterékoliv slovo ze slovníčku uvedeného za těmito otázkami.)
63.     Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem,
64.     S jakými problémy se setkávají při studiu a aplikaci hlubinné abreaktivní psychoterapie psychiatři, nebo psychologové psychoterapeuté?
65.     Jak je vhodné postupovat při studiu?
66.     Ukažte na příkladu nějakého engramu, jak jeho restimulace může způsobovat somatické potíže.
67.     Ukažte na příkladu nějakého engramu, jak jeho restimulace může působit duševní potíže.
68.     Co je to postulát? Uveďte tři vlastní příklady.
69.     Uveďte tři vlastní příklady restimulace postulátu a potíže tím vznikající.
70.     Vysvětlete souvislost mezi imunitní odolností člověka a jeho restimulovanými engramy.
71.     Ukažte na příkladech vznik fyzické a psychické bolesti. Jaký je mezi nimi rozdíl?
72.     Co víte o asociaci? (Odpověď na tuto a některé další otázky viz literatura [1].)
73.     Co je to depozitum?
74.     Co je to soustava receptorů?
75.     Co je to aditivní člen?
76.     Co je to engramické depozitum? Popište jeho vnik na příkladu z praxe.
77.     Co můžete říci o procesoru - části psychiky, kde dochází ke zpracování informací z paměti, aditivního členu atd?
78.     Co můžete říci o filtru, který je součástí psychiky?
79.     Co víte o vitalitě - bloku, který leží mezi procesorem P a vědomím C?
80.     Co je to valence?
81.     Co je to soustava efektorů?
82.     Co víte o přechodné paměti S (viz schema psychiky)?
83.     Co můžete říci o vědomí C (viz schema psychiky)?
84.      
85.     Co je to pojem?
86.     Vysvětli pojem teorie. Jak postupovat při studiu teorie? Proč je důležitá znalost teorie pro člověka, který provozuje jen praxi?
87.     Vysvětli pojem terapie.
88.     Vysvětli pojem terminologie. (uveď 5 příkladů)
89.     Vysvětli pojem psychika.
90.     Z jakých částí -je tvořen člověk?
91.     Jaký je základní cíl člověka?
92.     Vysvětli pojem psychoterapie.
93.     Z jakých teoretických předpokladů vychází hlubinná abreaktivní psychoterapie?
94.     Co je to záměr, jak jej lze posilovat?
95.     Vysvětli schéma psychiky, včetně všech pojmů, které se v něm vyskytují.
96.     Vysvětli pojem engram.
97.     Primární engram, uveď příklad.
98.     Sekundární engram, uveď příklad.
99.     Co je to zámek?
100.       Co znamená řetěz engramů?
101.       Vysvětli pojem engramická událost.
102.       Vysvětli pojem korektivní událost.
103.       Úplný a neúplný komentář, nekomentované informace.
104.       Co je stav zúženého vědomí?
105.       Kdo je auditor?
106.       Kdo je klient?
107.       Kdo je supervizor?
108.       Co je paměť, jaké má vlastnosti, jaké záznamy obsahuje?
109.       Co je to časová stopa?
110.       Co je aberace, jak se projevuje?
111.       Co je abreakce, jak se projevuje?
112.       Co je axiom?
113.       Co je asociace?
114.       Na jakém principu dochází k vybavování záznamů z paměti?
115.       Co znamená chronologické uspořádání záznamů v paměti?
116.       Vysvětli pojem kauzalita.
117.       Co je to postulát, jak vzniká, jak se s ním pracuje?
118.       Jaké druhy bolestí znáš? Uveď příklady.
119.       Vysvětli pojem kontraindikace.
120.       Vysvětli pojem afinita.
121.       Vysvětli pojem realita.
122.       Jak probíhá komunikace mezi klientem a auditorem?
123.       Vysvětli pojem komunikační cyklus.
124.       Jak se postupuje při výběru tématu pro sezení?
125.       Jak vybereš vhodné místo pro sezení?
126.       Auditovací příkazy.
127.       Vstupní dotazník.
128.       Zápis ze sezení.
 
 
Praxe
1.         Na terapii přijde klient a bude tvrdit, že nevěří na duši. Jak mu vysvětlíš princip regresní terapie?
2.         Přijde klient a řekne, že nemůže mít při auditování zavřené oči. Co uděláš?
3.         Při auditování má klient snahu vše komentovat a logicky rozebírat. Co uděláš?
4.         Přijde hluchý, slepý… člověk. Co uděláš?
5.         Klient na konci sezení otevře oči a je hned jasné, že není v současnosti. Co uděláš?
6.         Klient začne v průběhu sezení smlouvat, že chce přestat, je mu špatně…Co uděláš?
7.         Audituješ klienta a on Ti v průběhu sezení oznámí, že dál to nejde. Co uděláš?
8.         Je nutná nějaká příprava před sezením?
9.         Jaké jsou nejčastější příčiny neauditovatelnosti některých lidí?
10.     Proč je důležitá práce se vstupním dotazníkem?
11.     Jak vysvětlíš klientovi zápis?
12.     Lze auditovat děti?
13.     Co hrozí v případě, že se regrese přímo účastní člověk, který bere jakékoliv drogy?
14.     Co dělat v případě, kdy dotyčný nemá při regresi tělesné pocity?
15.     Kdy a jak se zahajuje sezení?
16.     Kdy a jak je možné sezení ukončit?
17.     Co jsou to „další běhy“?
18.     Jak auditovat partnerské vztahy? - - - - - - - ????na až na 2.stupeň????
19.     * Jak zjistit postuláty a jak s nimi pracovat?
20.     Jak může dojít k restimulaci engramu?
21.     Jak zdůvodníš člověku, že si vybavil průběh své operace v narkóze?
22.     * Jak může klient reagovat v průběhu sezení?
23.     Jak se zpracovává porodní trauma?
24.     * Jak postupovat při odbočování klienta od zpracovávaného tématu řetězu engramů?
25.     Jak zjistit datum události? Je nutné vždy jej přesně zjišťovat?
26.     * Jak poznáš, že si klient skutečně vybavuje nebo vymýšlí?
27.     Jaké problémy mohou nastat při auditování blízkých lidí?
28.     Proč je vhodné, aby se auditor zbavil co nejvíce svých engramů?
29.     Jaké chyby se nejčastěji objevují u začínajících auditorů?
30.     Hraje důležitou roli místo určené pro auditování?
31.     Jak se zachovat v případě, že sezení nepostupuje kupředu?
32.     K čemu slouží cvičení typu „plavou ryby?“ ?
 
 
Etika
1.         Vysvětli pojem etika.
2.         Základní principy auditorské etiky.
3.         Co znamená pravidlo „mlčenlivosti“ auditora?
4.         Jakým způsobem je možné prezentovat informace ze sezení navenek a v jakých případech?
5.         * Jak vysvětlíš svůj postoj k tzv. choulostivým informacím, které ti klient sdělí?
6.         Jak zdůvodníš písemný zápis ze sezení v souvislosti s možným únikem informací?
7.         Jak zajistíte, aby např. při odcizení zápisů nebylo zřejmé, koho se týkají?
8.         Jak budeš postupovat v případě, že klient v průběhu sezení sdělí, že si nepřeje aby se určitá věc v zápisu objevila?
9.         Jak budeš postupovat v případě, že klient (cizí člověk) bude požadovat zápis?
10.     Dovolíš klientovi nahlédnout do zápisu, když o to požádá?
11.     Jak vysvětlíš z pohledu etiky možnost používání hrubých a vulgárních slov klientem při auditování?
12.     Jak souvisí etika s místem (místností), kde audituješ?
13.     Přijde klient, vyjadřuje a chová se hrubě. Jak se zachováš?
14.     Z čeho může plynout ztráta důvěry v auditora?
15.     * Je vhodná diskuse klienta a auditora při auditování z pohledu etiky?
16.     Kdo nese odpovědnost za celý průběh regresního sezení?
17.     Je vhodné klienta pokárat v případě, že má s procházením událostí potíže a tak ho přimět k důslednějšímu procházení?
18.     Odkud plyne neschopnost člověka řešit problémy racionálně? Jak mu to vysvětlíš?
19.     Je dobré udílet klientovi v průběhu sezení nějaké rady?
20.     Je vhodné poučovat klienta o tom, co měl pochopit?
21.     Co znamená „partnerská rovnost“ auditora a klienta?
22.     Jak vysvětlíš stav při auditování tomu, kdo tvrdí, že regrese probíhá v hypnóze?
23.     * Co je to laxní přístup auditora?
24.     Přijde klient a zjistíš, že si s ním nevíš rady. Co uděláš?
25.     Jak vysvětlíš klientovi, že auditování je etické, když ho vedeš k procházení nepříjemných událostí opakovaně?
26.     * Zjistíš, že tvůj kolega má problém se zveřejňováním informací. Jak se zachováš?
27.     Přijde klient a bude si stěžovat na lékaře, kterého navštěvuje. Jak se zachováš?
28.     * Klient tě začne osočovat, že se po sezení cítí špatně, vyhrožuje, že si bude stěžovat. Jak budeš reagovat?
29.     Klient bude vysloveně požadovat zveřejnění svého případu např. v časopise, na internetu… Jak se zachováš?
30.     Je v souladu s etikou, aby auditoval člověk, který je silně ovlivňován svými engramy?
 
 
aberace - odchylka, nebo úchylka. V psychologii je tímto termínem míněna odchylka od průměru, obvykle v negativním slova smyslu. Zde používáno ve smyslu odchylky od racionálního myšlení nebo jednání následkem aberací způsobených engramy.
aberativní - působící nějakou odchylku, nebo úchylku od průměru nebo normálu
abreakce - výraz používaný v psychologii pro odreagování nepříjemných zážitků z minulosti. Původ slova je v latině, slovo je složeno ze třech částí. Actio znamená činnost, jednání a spolu s předponou re odvetnou reakci. Ab znamená asi totéž, co v češtině -od. Dohromady tedy asi něco jako odčinění
·             abreaktivní - přídavné jméno od abreakce, tedy »způsobující abreakci«
·             adekvátní - patřičný, vhodný
·             adrenalin -
·             afinita - sympatie, přitažlivost, příchylnost
·             alkoholismus - nemírné požívání alkoholu
·             analogie - podoba, shoda, obdoba
·             apriorní - předem daný
·             asociace - jako psychologický termín znamená spojení představ tím, že jeden duševní obsah vybaví jiný v podobě představy nebo myšlenky proto, že v dřívější zkušenosti se vyskytly spolu. Asociativní vybavování z paměti - vybavování z paměti na základě asociací.
·             atribut - příznačná vlastnost, podstatný znak
·             auditor - slovo odvozené od latinského audio - slyšet. V rámci hlubinné abreaktivní terapie je tak nazýván psychoterapeut, čímž se naznačuje, že jeho úkolem není klientovi jeho zážitky nějak vykládat, vysvětlovat. Jeho úkolem je jen naslouchat a vést.auditování - terapeutický postup v rámci hlubinné abreaktivní psychoterapie
·             axiom - teoretický předpoklad, jehož pravdivost předpokládáme a tedy nijak nedokazujeme.
·             časová stopa - záznam prožitého života, resp. životů v paměti člověka. Záznamy jsou uspořádány chronologicky, jsou kompletní v tom smyslu, že obsahují vše, co bylo v příslušném časovém okamžiku registrováno smysly a co bylo obsahem vědomí.
·             definice - slovní vymezení obsahu pojmu
·             dianetika - nauka o mysli vypracovaná L.R.Hubbardem (L.R.H.: Dianetics, The Modern Science of Mental Health)
·             duch - živá entita, která nemá žádnou hmotu, vlnovou délku, energii a nezaujímá v prostoru žádné místo a čas.
·             eidetické obrazy - jsou představy, které se svou ostrostí, jasností a obsahem vyrovnají vjemům. Týká se to zvláště vjemů visuálních, které bývají zřetelné, jasné, se všemi detaily.
·             engram - paměťový záznam události, který obsahuje záznam o ohrožení přežití (psychickou nebo fyzickou bolest) a zúžené vědomí.
·             engramická událost - událost, jejíž součástí je engram
·             engram sekundární - Je to událost, jejíž součástí je restimulace starší engramické události, ze které přebírá záznamy o ohrožení přežití (projevující se bolestmi a negativními emocemi)
·             engram primární - engram, ve kterém je zdroj fyzické nebo psychické bolesti.
·             etika - nauka o mravnosti, soustava mravních norem,
·             mravní kodex
·             exteriorizace - vymístění ducha z těla (může k tomu dojít mimovolně, resp. spontánně, ale také volním aktem)
·             fenomenologicky - jevově, tak jak se věci jeví na pohled
·             Freud Sigmund (1856 - 939) - vídeňský lékař, původem z Příbora u Tábora, zakladatel psychoanalytické školy, která i dnes je jednou z nejrozšířenějších psychologických škol (viz psychoanalýza)
·             hypnóza - změněný stav vědomí, při kterém je hypnotizérem navozen jinému člověku uměle stav zúženého vědomí, při kterém mu jsou pak do paměti vkládány sugesce - verbální výroky (Je to vlastně jakýsi pseudoengram v tom smyslu, že má znaky engramu, jen u něho chybí bolest, kterou každý engram obsahuje.)
·             chronologický - sestavený podle časové posloupnosti
·             inkarnace - vtělení (inkarnovaný duch je duch nacházející se v nějakém těle)
·             IQ - inteligenční kvocient. Je to míra inteligence člověka, prakticky zjišťovaná řadou nejrůznějších testů vyvinutých pro tento účel.
·             jev informační - přenos, uchování, využití nebo ztráta informace
·             konfrontace - postavení dvou osob tváří v tvář, zde obecněji plné vnímání někoho nebo něčeho
·             kontext - pojetí, vzájemná souvislost
·             korektivní - opravný, nápravný
·             kvalifikace - odbornost
·             laxní - lhostejný
·             mentální - psychický
·             modifikovaný -
·             modifikovat -
·             podvědomí - v některých psychologických směrech část psychiky, obsahující nevědomé obsahy mysli. Zde je tím míněna ta část psychiky, kde dochází ke zpracování informací.
·             potenciální - (odvozeno od slova potenciál, tedy je nesprávné říkat potencionální!!!)
·             pragmaticky - odpovídající potřebám pozitivního jednání, praktický, věcný, znalý, odborný
·             prenatální - nastalý před porodem, před narozením
·             procesor - ta jednotka zařízení pro zpracování informací, kde se právě základní děje zpracování informací odehrávají
·             představa eidetická - fotograficky přesná
·             psychiatr - absolvent lékařské fakulty, oboru psychiatrie
·             psychika - soustava, kterou má duch člověka k dispozici, sloužící mu především ke zpracování informací nutnému pro přežití těla v podmínkách, ve kterých se toto tělo nachází. (Pozn.: skoro každý psychologický směr chápe psychiku jinak, panuje zde znační nejednotnost. Uvedená definice odpovídá práci [1]
·             psychoanalýza - psychoterapeutický směr, založený S.Freudem na přelomu 19. a 20. století, který vycházel z toho, že potíže lidí jsou způsoben traumaty prožitými v minulosti, zejména v ranném dětství. Potíže se snaží odstranit tím, že nechává své klienty, aby v určitých specifických terapeutických situacích sdělovali své momentální myšlenky psychoterapeutovi, který se pak jejich vhodnou interpretací snaží vysvětlit podstatu traumatu
·             psycholog - absolvent filosofické fakulty, specializace psychologie
·             psychosomatický - obsahující jak složku tělesnou, tak i psychickou
·             psychoterapeut - odborník, který léčí psychologickými prostředky
·             psychoterapie - léčba psychologickými prostředky
·             psychóza - duševní choroba
·             racionalizace - rozumové vysvětlení něčeho..
·             realita - skutečnost, obvykle je tím míněna skutečnost hmotná
·             regrese -
·             regresní - jdoucí do minulosti
·             reinkarnace - pojem společný mnoha duchovním naukám, které ve světě existují a vyjadřující skutečnost přecházení ducha, (resp. duše) z jednoho těla v jednom životě do jiného těla v životě jiném.
·             rekapitulace - opětné zopakování
·             resp. (respektive) - vlastně, lépe řečeno, pokud se týče, anebo spíše..
·             restimulace - vybavení z paměti do podvědomí díky asociativním vlastnostem paměti (vybavení na základě nějaké podobnosti)
·             selektivita -
·             selektivní - výběrový (podle nějakého kritéria)
·             sezení - doba věnovaná terapeutické práci, tj. doba, po kterou se klient s pomocí auditora snaží zbavit se vlivu svých engramů
·             skafandr - speciální oblek pro práci v prostředí, na které není lidský organismus jako takový přizpůsobený
·             somatik - tělesný pocit
·             somatický - tělesný, obsahující v sobě tělesné pocity
·             specifický - příznačný pro něco, někoho, vlastní něčemu nebo někomu, osobitý, zvláštní.
·             spektrum - vidmo, soubor jednotlivých složek, na které je rozloženo nějaké záření
·             spontánní - samovolný, učiněný z vlastního podnětu
·             supervize - odborný dohled na správné provádění něčeho
·             teorie - zevšeobecnění praktických zkušeností,
·             terapie - léčba
·             terminologie - odborné názvosloví
·             toxikomanie - chorobná návykovost na požívání omamných látek (jedů)
·             trauma - prožitek, obsahující nějakou bolest
·             univerzální - víceúčelový, mnohoúčelový
·             variabilita - proměnlivost, přizpůsobivost
·             verbalizace - formulace slovy, vyjádření slovy
·             verbální - slovní
·             zámek - sekundární engram, který způsobí tak silnou restimulaci nějakého engramu, že ten zůstane trvale (nebo jeho část) vybaven do podvědomí
·             zúžené vědomí - vědomí, jehož pozornost je do jisté míry upnuta na nějaký jev takovým způsobem, že ostatní vnímané jevy nejsou buď částečně nebo zcela uvědomován.